Wat doet Reeshof Cultuurt?

Voor de behandeling, toewijzing en afwerking van de subsidie voor culturele activiteiten en evenementen heeft de Wijkraad Reeshof in 2012 de commissie Reeshof Cultuurt (als onderdeel van de Wijkraad) gevormd. De commissie Reeshof Cultuurt bestaat op dit moment uit vier leden woonachtig in de Reeshof, waarvan één ook lid is van de Wijkraad Reeshof. Objectiviteit is heel belangrijk. De leden hebben affiniteit met cultuur, maar belangenverstrengeling wordt niet toegestaan. Ook deze commissie is een vorm van burgerparticipatie. Het belang voor cultuurparticipatie in de Reeshof staat voorop. Met dit document dient de Wijkraad Reeshof, namens de Commissie Reeshof Cultuurt, het subsidieverzoek in voor het thema ‘Bevorderen lokale cultuurparticipatie door wijk- en dorpsraden: Reeshof’ (paragraaf 3f, Programma van Eisen Cultuureducatie en Amateurkunst 2016). 

Hoe ontstond Reeshof Cultuurt?

Vanaf 2012 heeft de gemeente Tilburg jaarlijks (voor een periode van 3 jaar) een subsidie van ruim 50.000 euro toegekend aan de Wijkraad Reeshof, voor het bevorderen van lokale cultuurparticipatie in de wijk de Reeshof. De subsidie is vanaf 2012 beschikbaar gesteld omdat eerder in het vooruitzicht gestelde culturele voorzieningen voor de Reeshof op de lange baan zijn geschoven. Op 21 oktober 2014 heeft het college de inzet van de subsidie vanaf 2012 geëvalueerd en toen is ook besloten de subsidie voor Reeshof Cultuurt vanaf 2015 voort te zetten. De gemeente beschouwt 2016 als een overgangsjaar waarin de beleidskoers van 2015 wordt voort gezet.

Toekomst Reeshof Cultuurt

In 2016 wordt het Cultuurplan 2017-2020 door de gemeente Tilburg gepresenteerd. Hierin wordt het beleid voor de jaren 2017-2020 omschreven met de bijbehorende doelstellingen:

1. Verbetering van de positionering en zichtbaarheid van het culturele aanbod;
2. Bevordering van verbindingen tussen cultuur en andere domeinen;
3. Bevordering van de kwaliteit en de deelname aan cultuureducatie; 4. Versterking van de cultuurparticipatie;
5. Bevordering van talentontwikkeling, onder meer door een budget voor experiment en vernieuwing; 6. Versterking van de pijlers van de culturele infrastructuur en van flexibiliteit en kleinschaligheid. 

Daarnaast worden nog veel subdoelstellingen bepaald. 

Met  Reeshof Cultuurt probeert de commissie zoveel als mogelijk te participeren binnen deze doelstellingen om hiermee haar bestaansrecht structureel te handhaven. Voor de periode van 2017-2020 past dat goed binnen het beleid van de gemeente Tilburg.